Rasy owiec Rasy kóz
 
        

 

25 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiego Związku Owczarskiego. Pierwszą część posiedzenia poświęcono na zaznajomienie uczestników z nowymi regulacjami finansowymi, które wejdą w życie od stycznia 2019 r. Zmiany te uchwalił Zarząd PZOw. na posiedzeniu w dniu 11 września br. Zmiany są odpowiedzią na wnioski wysuwane na poprzednim posiedzeniu Rady PZOw. w czerwcu br. przez przedstawicieli Związków Regionalnych. Zmiany dotyczą ujednolicenia podejścia do kosztów prac hodowlanych we wszystkich Związkach Regionalnych. Obniżono także opłaty hodowlane dla właścicieli stad zachowawczych. Poprzedzono to analizami, aby zmiany nie zagroziły finansowemu funkcjonowaniu Związków. Podczas dyskusji wyjaśniano niezrozumiałe kwestie.

W drugiej części posiedzenia uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski. Minister przedstawił aktualne działania Resortu związane z negocjacjami dotyczącymi Wspólnej Polityki Rolnej Unii po 2020 roku. Polska stara się m. in. o zwiększenie środków na WPR. Minister Ardanowski poinformował uczestników, że Rząd przyjął projekty ustaw dotyczących ułatwień w rolniczym handlu detalicznym oraz w sprzedaży marginalnej, lokalnej i ograniczonej tzw. MOL-u. Zmiany w rolniczym handlu detalicznym mają dotyczyć zwiększenia sprzedaży bez opodatkowania z obecnych 20 tys. zł do 40 tys. zł rocznie. Rolnik będzie mógł także sprzedawać swoje wyroby do punktów sprzedających te wyroby bezpośrednio konsumentom jak np.: restauracje czy lokalne sklepy. Minister Ardanowski omówił też aktualną sytuację dotyczącą niwelowania skutków tegorocznej suszy, płatności bezpośrednich oraz roli jaką według Resortu powinny w naszym rolnictwie spełniać przeżuwacze i konie w powiązaniu z użytkami zielonymi. Zachęcił uczestników do jeszcze aktywniejszego włączenia się w kształtowanie naszej polityki rolnej, szczególnie w obszarach związanych z naszą branżą. Podczas dyskusji Pan Minister wyjaśnił  dlaczego Związki Regionalne nie mogą być traktowane jako grupy producenckie oraz, że mięso do sprzedaży musi pochodzić z uboju w zatwierdzonej urzędowo ubojni. Jeśli z obecnymi ubojniami trudno się współpracuje, Związki mogą zorganizować własne ubojnie. Rząd chce podjąć temat ustawy górskiej dlatego dobrze będzie się włączyć w dyskusję i konsultacje, ponieważ szczególnie w tym regionie Polski rola owiec i innych przeżuwaczy jest nie do zastąpienia.

Przewodniczący Rady Mariusz Potoczak oraz Prezes Zarządu Andrzej  Sawicki w imieniu całej organizacji podziękowali Ministrowi Ardanowskiemu za udział w posiedzeniu i za przychylne podejście do branży owczarskiej i koziej.

Działania dofinansowywane przez Fundusz Promocji Mięsa Owczego to w 2017 roku:

- kampania promocyjna Polska smakuje,

- seminarium „Niech Cię zakole”,

- Święto baraniny i XII Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny,

- IV Międzynarodowy Zlot Zbójników Festiwal Zbójnickie Jadło.

Roczne wpływy na Fundusz Promocji Mięsa Owczego to kilkanaście tysięcy złotych.

Ubój gospodarczy według zmienionych zasad. W marcu 2018 roku ogłoszono rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. 2018, poz. 539).

Zgodnie z nowym brzmieniem paragrafu 11: „Zwierzęta poddane ubojowi poza ubojnią (rzeźnią) do celów określonych w art. 10 [ubój gospodarczy] lub art. 11 [drób, króliki] rozporządzenia nr 1099/2009 są uśmiercane na zasadach określonych w tych artykułach, przy czym odpowiedni poziom kwalifikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1099/2009, potwierdza zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii.”

Czytaj więcej...

W związku z tym, że właściciele owiec i kóz w Polsce mimo wielu zapewnień i podejmowanych działań nadal nie mogą ich sami ubijać na potrzeby własnej konsumpcji domowej, ze względu na zawyżone w stosunku do przepisów UE, przepisy krajowe - Polski Związek Owczarski w dniu 27 listopada 2017 r. złożył wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o bezpośrednie wprowadzenie w polskich wymogach prawnych rozstrzygnięć zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania, a szczególnie w art. 10 dotyczącym własnej konsumpcji domowej.

Czytaj więcej...

 

W dniach 5-7 maja 2017r. odbyła się XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

Hodowcy wszystkich gatunków zaprezentowali najlepsze okazy zwierząt hodowlanych.  

Hodowcy zrzeszeni w Polskiem Związku Owczarskim i Regionalnych Związkach zaprezentowali  107 szt. owiec

oraz 3 kozy:

Czytaj więcej...

Zróżnicowanie produkcji owczarskiej w krajach Unii Europejskiej

prof. dr hab. Piotr Nowakowski

Instytut Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław

 

W Europie jest opisanych ponad 1000 ras owiec, wobec 32 genotypów (ras i linii syntetycznych) zarejestrowanych w Polsce. Poza dominującymi w Europie Środkowej do końca lat 80-tych XX wieku owcami cienkorunnymi (merynosami) utrzymywanymi dla pozyskiwania surowca strategicznego - wełny dla potrzeb armii krajów RWPG oraz czarnogłówką szkocką (Scottish Blakface) utrzymywaną w Szkocji w warunkach ekstensywnych pastwisk nie ma dominującej rasy europejskiej.

Czytaj więcej...

Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie  ustawa o rolniczym handlu detalicznym pozwalająca rolnikom na produkcję i przetwarzanie w warunkach domowych żywności na sprzedaż. Wydane też zostały niezbędne rozporządzenia wykonawcze dotyczące maksymalnej ilości sprzedawanej żywności, sposobu jej dokumentowania oraz rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego. Jeżeli rolnik chce m.in.  produkować żywność pochodzenia zwierzęcego to powinien się zarejestrować u powiatowego lekarza weterynarii na 30 dni przed rozpoczęciem działalności. Sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego do wysokości 20 tys. zł rocznie jest zwolniona z podatku dochodowego.

Sprzedawana żywność powinna w całości lub części pochodzić z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Powinna być prowadzona dokumentacja umożliwiająca określenie ilości zbywanej żywności. Sprzedaż powinna być prowadzona bezpośrednio z gospodarstwa, ale może też być oferowana w ramach wystaw, targów, festynów i kiermaszy organizowanych w celu promocji żywności.