Rasy owiec Rasy kóz
 
        

W grudniu 2015 r. PZOw. wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o spotkanie w celu omówienia najważniejszych problemów występujących w branży owczarskiej. W piśmie zasygnowaliśmy następujące problemy:

1/ zmiana okresu utrzymywania owiec, do których są przyznawane płatności związane do zwierząt gatunku owca domowa na podstawie art.16  Ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. poz.308, z późn. zm.).

Czytaj więcej...

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości sprzedaży mięsa owczego na rynku lokalnym informujemy, że rozbiór świeżego mięsa baraniego i koziego, produkcję mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, lub produkcję wyrobów mięsnych, w tym gotowych posiłków (potraw) wyprodukowanych z mięsa i sprzedaż tych produktów konsumentowi końcowemu lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego jest dozwolona w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (określanej jako „MOL”).

Czytaj więcej...

W związku z wnioskiem Polskiego Związku Owczarskiego z kwietnia 2014 r. w sprawie uboju owiec i kóz na potrzeby konsumpcji domowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1099/2009; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi: „ że od 1 stycznia 2013 r. w przypadku uboju zwierząt poza rzeźnią na własne potrzeby gospodarstwa stosuje się przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Czytaj więcej...

Problemy z ubojem gospodarczym stanowią już dłuższy czas bardzo istotną przeszkodę dla właścicieli owiec i kóz, zgodnie z uchwałą XVI Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów i wnioskiem Zarządu, Polski Związek Owczarski w dniu 14 kwietnia 2014 r. złożył kolejne pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o następującej treści:

{{{ W związku z tym, że właściciele owiec i kóz w Polsce mogą utrzymywać te zwierzęta, ale nie mogą ich sami ubijać na potrzeby konsumpcji domowej, ze względu na zawyżone w stosunku do przepisów UE, przepisy krajowe - Polski Związek Owczarski wnioskuje do Pana Ministra o respektowanie w polskich wymogach prawnych rozstrzygnięć zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania, a szczególnie w art. 10 dotyczącym własnej konsumpcji domowej.

Czytaj więcej...